MENÜLER

Sosyal Halı Saha Maç Kayıtlarına İlişkin KVK Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SHS Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi ("Şirket" veya "Sosyal Halı Saha") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Sosyal Halı Saha üyesi halı sahalarda maçların kayıt altına alınmasını sağlayacak kamera sistemleri mevcuttur, bu kamera sistemleri ile üye halı sahalarda oynan maçlar kayıt altına alınmakta ve sosyalhalisaha.com adresinde kamuya açık şekilde yayınlanmaktadır.

Şirketimiz, görsel verilerinizi (maç kayıtlarını) açık rızanızı alarak toplamakta ve yayınlamaktadır. Açık rızanız işbu Aydınlatma Metni’ne ek olarak ayrıca sunulacak Açık Rıza Metni ile alınacaktır. Açık rızanızın alındığının kanıtlanabilmesi amacıyla adınız, soyadınız ve cep telefonu numaranız açık rıza metni aracılığıyla ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebiyle alınmaktadır.

  1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Açık rızanız alınarak toplanan görsel verileriniz, maçların sosyalhalisaha.com adresinde 15 gün boyunca kamuya açık şekilde yayınlanması amacıyla işlenecektir. Adınınız, soyadınız ve (ayırt edici unsur olarak) telefon numaranız açık rızanızın alındığının ispat edilmesi amacıyla işlenebilecektir.

  1. Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz; yayın ve yazılım süreçleri kapsamında tedarikçilerimize; gerekmesi ve talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz yurt dışında depolanmamaktadır veya yurt dışında herhangi bir tarafa aktarılmamaktadır.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, sosyalhalisaha.com adresinde yer alan Başvuru Formu aracılığıyla Sosyal Halı Saha’ya iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır. Maç videolarının kaldırılması taleplerinizi ilgili videonun altında yer alan “Bildir” butonu aracılığıyla da tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Sosyal Halı Saha Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na ve Sosyal Halı Saha Kişisel Veri İmha Politikası’na sosyalhalisaha.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Versiyon 1, Yürürlük Tarihi: 06.03.2021