MENÜLER

Doğrudan İletişim KVK Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SHS Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi ("Şirket" veya "Sosyal Halı Saha") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

İşbu Aydınaltma Metni, www.sosyalhalisaha.com ‘da yer alan İletişim Formunu kullanmak yerine Sosyal Halı Saha ile internet siternet sitesinde yer alan telefon numarası (Whatsapp hattı) ve/veya e-posta aracılığıyla iletişime geçmeniz halinde toplanacak ve işlenebilecek kişisel verileriniz için hazırlanmıştır. Böyle hallerde Şirketimiz, iletişim bilgilerinizi ve mesajınız içeriğindeki diğer kişisel verilerinizi (“kişisel verileriniz”) toplamaktadır. Şirketimiz kişisel verilerinizi, “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “hakların tesisi, kullanılması ve korunması” ve “Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin ifası” hukuki sebeplerine dayalı olarak toplamakta ve işlemektedir.

 

  1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz, mesajınızın alınması, talep ve isteklerinizin anlaşılması, karşılanması ve gerekmesi halinde tarafınıza dönüş yapılması amacıyla işlenecektir.

  1. Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz, yayın ve yazılım süreçleri kapsamında tedarikçilerimize; talebinizin gerektirmesi halinde İlgili Üye Halı Sahaya; gerekmesi ve talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz yurt dışında depolanmamaktadır veya yurt dışında herhangi bir tarafa aktarılmamaktadır.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, sosyalhalisaha.com adresinde yer alan Başvuru Formu aracılığıyla Sosyal Halı Saha’ya iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır.

 

Sosyal Halı Saha Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na ve Sosyal Halı Saha Kişisel Veri İmha Politikası’na sosyalhalisaha.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Versiyon 1, Yürürlük Tarihi: 06.03.2021