MENÜLER

Kullanıcı Sözleşmesi

SosyalHaliSaha.com adlı sitemize katılan, sitemizi kullanan, bilgi, görüntü, resim,fotoğraf

gibi materyal gönderen kişi ve kuruluşlar aşağıdaki şartları okumuş ve kabul etmiş
sayılırlar.

 

1-KİŞİSEL BİLGİLER ve ERİŞİM


1.1. Üye ve kullanıcılar kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat
adresi, yazışma adresi, eposta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde
vermek yükümlülüğündedir. Üye ve kullanıcılar, ödeme yapmaları gerekmesi halinde gerektiğinde
kredi kartı bilgilerini de internet yoluyla vereceklerini ya da internet üzerinden ödeme yapacaklarını
bu durumda işlemin güvenli gerçekleşmesinin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul, beyan
ve taahhüt ederler. 

1.2. Üye ve kullanıcılar web sitesi üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz
kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan
kişiler, (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit
olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla
işlem yapabileceğini aksi halde SosyalHaliSaha.com ve yetkililerinin bir sorumluluğu
olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.

1.3. Üye ve kullanıcılar, siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri
edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Üye ve kullanıcılar, servislerin kullanımı için
gerekli, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri, herhangi
gerekli, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri, herhangi
gibi ekipmanların veya yardımcı servislerin, 'Servis'lerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur.

 

2- ÜYE VE KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


2.1. Üye ve kullanıcıların sitede beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel
görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Sitede siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri
yayınlanamaz, toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç
güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz
amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz. 

2.2. Üye ve kullanıcılar, T.C. Anayasa’sı, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar nedeniyle suç
sayılan ve/veya tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel
ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan,
resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların sitede yer alamayacağını, bunu
bildiklerini, aksi halde kendilerinin bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler. Üye ve
kullanıcılar, Sosyalhalisaha.com’un ve yetkililerinin bu nedenle  muhatap olacağı her türlü
talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı
Sosyalhalisaha.com’un  ve yetkililerine ödemekle yükümlü olduklarını kabul, beyan ve taahhüt
ederler. 

2.3. Üye ve kullanıcılar, SosyalHaliSaha.com kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak reklam
ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar yapamaz. Aksi takdirde bunlardan
doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 

2.4. Üye ve kullanıcılar, diğer üye ve kullanıcıların (bireyler ya da kuruluşlar) özel, gizli
programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak
ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek
her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 

2.5. Üye ve kullanıcılar, SosyalHaliSaha.com Yönetiminin bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı
olarak ya da olmayarak üye ve kullanıcılar tarafından yüklenen, ifşa edilen eylem, yazı, video,
fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyali siteden
çıkarabileceği gibi, gerektiğinde erişimi engelleyebileceğini ve SosyalHaliSaha.com
Yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve
materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı olduğunu kabul ve taahhüt
ederler. 

2.6. Üye ve kullanıcılar, başkalarının web sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı
etkinliklerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip
kilitleyemez. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk kendisine
ait olacaktır.

2.7. Üye ve kullanıcılar, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun, bahis vs, satışı
veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık
yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her
türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından
ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyalin, hak sahipliğini veya yetki
belgesini ispat edemedikleri materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul etmektedirler. 

2.8. Üye ve kullanıcılar, kişisel bilgilerine her zaman ulaşabilir ve onları güncelleyebilir. Bunların
içerisinde, e-posta/e-mail adresi ve şifre mevcuttur. Bunların yanı sıra üye ve kullanıcılar
yayınladıkları eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi,
söz, yorum gibi tüm fikri ve sınaî eserleri silme yetkisine de sahiplerdir. Silinen veri ve materyal
SosyalHaliSaha.com tarafından kullanılmayacağı gibi, gelecekte üçüncü kişilere de
devredilmeyecektir. Ancak bu korumadan yararlanabilmek için, üye ve kullanıcının silmek istediği
öğenin, 3. kişilere devri ve umuma arzından yada başka mecralarda paylaşımından  önce silinmesi zorunludur.

Aksi halde SosyalHaliSaha.com ve yetkililerinin kontrol, geri alma, silme, sildirme denetim ve sorumluluğu söz konusu olamaz. 

 

3- YASAL SORUMLULUK


3.1. Üye ve kullanıcılar, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem,
yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin
kendisine ait olduğunu veya onları kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs
konularda hak ve yetkileri olduğunu aksi durumlarda SosyalHaliSaha.com sitesi ve yetkililerine
yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler. 
3.2. Üye ve kullanıcılar, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz,
yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında
SosyalHaliSaha.com ’a ve yönetimine karşı da münferiden sorumludur. 

3.3. Üye ve kullanıcılar, servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili
olduklarını ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü
sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını, beyan ve teyit ederler. Üye ve
kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin SosyalHaliSaha.com yönetimi
tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler. 

 

4- YASAL İZİN4.1. Üye ve kullanıcılar, kendilerine ait olduğunu ve/veya hak sahiplerinden ve bağlantılı hak
sahiplerinden geçerli bir şekilde devraldıklarını taahhüt ettikleri ve bu taahhütlerinin gerçeğe aykırı
olmasından sorumlu oldukları, SosyalHaliSaha.com sitesinde ifade ettikleri, yükledikleri tüm
düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi,
söz, yorum gibi tüm fikri ve sınai eserlerle ilgili olarak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.
maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen
yayma, 24. maddesinde yazılı temsil ve 25. maddesinde düzenlenen umuma iletim haklarını, bu
fikri ve sınai eserleri tüm dünyada, müzik kasetlerine, compact disklere, MP3 ve diğer ses ve/veya
görüntü taşıyıcılarına ve ileride geliştirilecek ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına kayıt ederek
çoğaltma, yayma, piyasaya arz etme, kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde
ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda ve radyoda yayın haklarını, söz konusu ses
ve/veya görüntü kayıtlarını internet, mobil ve benzeri bilgisayar ortamlarında, IVR (İnteractive
Voice Responce), GSM ortamlarında (cep telefonu melodisi vb.) çoğaltma, yayma, piyasaya arz
etme ve temsil haklarını, söz konusu ses ve/veya görüntü kayıtlarını video klip olarak işleme,
yayma, çoğaltma, temsil ve kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride
geliştirilecek diğer yollarla televizyonda yayın yöntemleri başta olmak ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere ilerde üretilecek tüm yöntem ve şekillerle umuma iletim haklarını, 3. kişilere
devredilebilecek şekilde, yer, süre ve sayı sınırlaması olmaksızın , SosyalHaliSaha.com sitesine
devrettiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.

4.2. Üye ve kullanıcılar, SosyalHaliSaha.com sitesinde izledikleri, elde ettikleri, download
ettikleri materyal ve verilerin bireysel amaçlar dışında kullanılamayacağını, ticarete  konu
yapılamayacağını, 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılmayacağını;
özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını ve kullandırılamayacağını
kabul ve taahhüt ederler. 

 

5- MAHREMİYET


5.1 SosyalHaliSaha.com servisleri, sisteme bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini web sitesi
kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazına kaydetmektedir.
Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar
bilgiler olup, kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir. 

5.2 Kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kullanıcıya ulaşılmasını sağlar. Üyeliğin
onaylanması, ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta/e-mail ile
gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşir. SosyalHaliSaha.com, kullanım şartları ile
tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta/e-mail ile
mesaj gönderir. 

5.3. Kural olarak site ve üye ve kullanıcılar arasındaki her türlü yazışma, kişisel bilgiler vs sır
niteliğindendir ve ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal
edilebilecek olup bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz.
Ancak bu durumda bile hak sahibinin mağduriyetinin sınırları mümkün olduğunca dar tutulmaya
çalışılacaktır. 

 

6- GÜVENLİK


6.1. SosyalHaliSaha.com sistemleri güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir.
Bütün kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır. Üye ve kullanıcıların, şifrelerini unutması
durumunda e-posta/e-mail adreslerine yeni şifreleri gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifreler
kullanıcının kayıtlı olduğu e-posta/e-mail adresi dışında başka bir adrese bildirilmez. 
6.2. SosyalHaliSaha.com hem sitesinin hem de üye ve kullanıcılarının güvenliğine büyük önem
vermektedir. Bu nedenle, sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta ve herhangi bir
güvenlik açığına izin vermemek için çaba gösterilmektedir. Buna rağmen, zaman zaman üyeliklere
korsan olarak girilmesi söz konusu olmaktadır. Güvenlikle ilgili bir sorunla karşılaşılmaması için
aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. 

6.3. Üye ve kullanıcı, internet sitesine korsan saldırı, virüs yükleme, güvenliği zaafa uğratıcı
faaliyetlerde bulunamaz. 

6.4. Güvenlik Önlemleri

 • Üye ve kullanıcılar, bilgisayarlarında sık sık virüs taraması yapmalı, anti-virüs programını

  belirli aralıklarla güncellemeli, muhtelif iletişim araçları ya da e-posta/e-mail yoluyla tanımadığı kişilerden gelen dosyaları açmamalıdır. 

 • Şifreler, harf ve rakamlardan oluşacak şekilde, tahmin edilmesi zor kombinasyonlardan

  oluşturulmalıdır. Doğum tarihi, isim ve doğum tarihi, sıralı harf ya da rakamlar, tutulan

  takımın ismi gibi tahmin edilebilir şifreler, kolaylıkla ele geçirilebileceği unutulmamalıdır.

 • E-posta/e-mail sağlayıcılar dışında (yahoo, hotmail, gmail, vb), kurumsal olmayan kişisel

  sitelere, bloglara ya da tanınmayan alanlara, e-posta/e-mail adresi ve şifreler kesinlikle

 • Ortak bilgisayar kullanılıyorsa (işyeri veya internet cafe), SosyalHaliSaha.com’a giriş

  yaptıktan sonra sağ üst bölümünde bulunan "Esc : Çıkış" bağlantısına tıklamadan

  çıkılmamalıdır. Tarayıcıyı kapatmak yerine bu yöntemi kullanmak, daha sonra aynı

  bilgisayarı kullanarak SosyalHaliSaha.com’a giriş yapacak kişinin üye ve kullanıcıların

  sayfasına erişmesini engelleyecektir.

 • Bu konuda SosyalHaliSaha.com tarafından her zaman yeni bildirimlerde bulunulabilir.

 

7- SAİR HÜKÜMLER


7.1.Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7.2. SosyalHaliSaha.com Yönetimi yukarıda belirtilen koşulları dilediği her zaman geliştirebilir
ve güncelleyebilir. 

7.3. Üye ve kullanıcıların SosyalHaliSaha.com ‘a bildirdiği adres, üye ve kullanıcılara yapılacak
her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. 

Üye ve kullanıcılar yukarıdaki hükümlerin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar
olduklarını bilerek kabul ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler.